Đặc biệt tham vọng của những người tai to rất lớn. Theo xem tướng thấy rằng họ là những người vô cùng ham địa vị

Xem Thêm