Những người thuộc chủng vân tay RADIAL LOOP có óc phán đoán tốt nếu Radial Loop nằm ở vị trí ngón tay cái hoặc ngón tay trỏ

Xem Thêm