Nếu ngón cái mà dài qua đầu đốt thứ hai của ngón trỏ cho thấy rằng đây là một người rất tự tin, đôi khi họ hơi tự kiêu

Xem Thêm